Zana The Trainer

Success Depends On What You Do With You.

Guru Dan Cabaran Semasa

Isu-isu Perguruan Semasa

Kami Cikgu Rurasional

Guru dan Cabaran Semasa.

nurulazura2012

EDU 3109 GURU DAN CABARAN PENDIDIKAN.

Cikgu Pemulihan

Cikgu Pemulihan.

Kami Anak Kampung

Kami Anak Kampung.

Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa.

Guru Semasa Dan Global

Guru Semasa Dan Global.

Guru dan Cabaran Semasa

Guru dan Cabaran Semasa.

Search This Blog

Popular Posts

Monday, May 30, 2011

Penilaian Kemahiran Membaca. (Taksonomi Bloom )

Assalamualaikum.

Penilaian Kemahiran Membaca.


Pengujian :
Didefinisikan sebagai prosedur bersistem yang menggunakan instrumen untuk mencerap dan memperlihatkan ciri pelajar dengan menggunakan skala numerikal atau skema pengelasan (Nitko, 2004)


Penilaian:
Penilaian ditakrifkan sebagai suatu proses dalam membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu hasil kerja atau prestasi pelajar (Nitko, 2004)

KEMAHIRAN MEMBACA:
# Merupakan salah satu kemahiran yang terletak
di bawah kemahiran bahasa iaitu:
- kemahiran mendengar
- kemahiran bertutur
- KEMAHIRAN MEMBACA
- kemahiran menulis

# Satu proses yang komplek yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.

JENIS PENGUJIAN KEMAHIRAN MEMBACA :

Terdapat 2 jenis bacaan:
1. Bacaan senyap
- Senyap-untuk terima komunikasi
Mengikut Frank Smith (1980) terdapat dua jenis
bacaan senyap :
- Bacaan fungsian- untuk tujuan khusus atau tertentu mendapatkan maklumat apabila seseorang
itu merujuk dan membaca.
cth: kamus, buku teks, ensiklopedia, dan lain-lain.
- Bacaan rekreasi - untuk mengisi masa lapang dan tujuannya untuk mendapatkan keseronokan
cth: novel, cerpen, majalah, surat khabar dll

2. Bacaan lisan / nyaring
- Bertujuan untuk menyampaikan atau menyalurkan komunikasi

Taksonomi Kefahaman Bacaan

Memandangkan kepada Teksonomi Bloom tidak begitu mengkhususkan kepada pembelajaran melalui pembacaan semata-mata- ia jarang digunakan dalam pengujian bacaansenyap.

Beberapa pengubahsuaian telah dilakukan terhadap Taksonomi Bloom oleh ahli bahasa seperti :
1. Smith (1969):
2. Barnett (1972)
3. Lamberg & Lamb (1980)


Smith (1969):
Frank Smith membahagikan kefahaman bacaan kepada empat:

Literal
Pentafsiran
Penilaian kritis
Kreativiti

Barnett (1972)
Barnett pula membahagikan kefahaman bacaan kepada lima iaitu:

Literal
Penyimpulan
Pentafsiran
Penilaian
Penikmatan

Lamberg & Lamb (1980)
Membahagikan kefahaman bacaan hanya kepada tiga tahap iaitu:
Literal
Tafsiran
Kritis dan kreatif

Kefahaman Jenis Literal:

 • Iaitu kebolehan memahami maksud tersurat
 • Penyoalan bermula dengan perkataan apakah,
 • Siapakah, bilakah, di manakah, ceritakan dll.

Kefahaman Jenis Tafsiran:

Iaitu kebolehan membuat interpretasi.
Penyoalan bermula dengan perkataan mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, terangkan, bandingkan atau bezakan.

Kefahaman Jenis kritis/ Kreatif:

Kebolehan menghakimi dan menilai sesuatu (maklumat, idea, pendapat, pandangan, dan
lain-lain). Penyoalan biasanya bermula dengan Perkataan buatkan satu kritis, bahaskan, nilaikan,
apakah kesimpulan, apakah kemungkinan dan lain-lain.

Tujuan menguji kemahiran membaca secara senyap:

Aspek paling penting dalam bacaan
senyap ialah kefahaman.
Aspek kefahaman pula bermaksud:
- memahami pemikiran penulis
- memahami bahan bertulis
- menerima komunikasi
- menyedut maklumat daripada teks

JENIS-JENIS PENGUJIAN KEFAHAMAN BACAAN SENYAP :

 • Penyoalan secara terbuka
 • Soalan aneka pilihan
 • Soalan pilihan benar / tidak benar
 • Teknik kloz
 • Soalan Padanan
 • Soalan menerangkan semula
 • Membuat ringkasan karangan
 • Mengubah petikan
 • Menyusun semula


Jenis Pengujian:

1. Penyoalan secara terbuka
 • Merupakan teknik penyoalan kefahaman bacaan yang paling lama.
 • Pelajar perlu menggubal ayat menggunakan bahasa sendiri.
 • Teknik yang mencabar daya luahan pelajar.
 • Memerlukan masa yang lebih lama berbanding dengan teknik yang bersifat objektif.
 • Biasanya digunakan semasa menjawab soalan kefahaman bacaan dan ujian formal dan diagnotik.
 • Perlu kepada satu skim pemarkahan yang standard.

2. Soalan Aneka Pilihan
- Merupakan satu teknik baru jika dibandingkan dengan teknik penyoalan secara terbuka.
- Senang ditadbir, keobjektifannya dari segi pemarkahan dan pengukuran.
- Tidak menggalakkan daya luahan dan penggubalan bahasa dari pelajar
- Menggalakkan pelajar meneka dalam usaha mencari jawapan betul.

Prinsip Penyediaan Soalan Aneka Pilihan

- Arahan perlu jelas-pilih jawapan yang paling tepat.
 • Soalan dan jawapan padat , jelas ,tidak berbunga-bunga elak pelajar buang masa.
 • Setiap jawapan pilihan ditulis dengan menarik dan jawapan adalah munasabah.
 • Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak , elak pelajar meneka.
 • Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.
 • Jawapan pilihan boleh disusun ikut abjad

3. Pilihan Benar atau Tidak Benar
-Terdiri dari 3 bahagian iaitu:
i. Stimulus (jika ada)
ii. Pernyataan
iii. Jawapan pilihan
- Amat sesuai untuk menguji fakta yang dipelajari.
- Bertujuan untuk menentukan sama ada pernyataan yang diberikan betul atau salah.

Prinsip-prinsip pembinaan Item
Betul / Salah :
 • Arahan jelas , sama ada perlu tanda ( / ) atau ( X )
 • Pernyataan hendaklah padat, jelas, tidak berbunga-bunga.
 • Taburan jawapan betul / salah tidak ikut sistem tertentu- elak meneka.
 • Aras kesukaran perlu setara –panjang , pendek hampir sama.
 • Sediakan bilangan pernyataan betul hampir sama dengan pernyataan salah.

4. Teknik Kloz

 • - Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat.
 • - Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkan oleh Wilson Taylor (1953).
 • - Memerlukan seseorang pelajar memahami teks secara am dahulu sebelum memahami secara terperinci.
 • - Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut maksud.
 • - Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik dari segi sintaksis dan semantik menurut makna perkataan dalam kontek dan struktus sesuatu ayat.
 • - Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan

Prinsip Pembinaan Item Kloz.
 • Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi jawapan dalam kertas soalan atau kertas jawapan.
 • Pernyataan jelas, padat, tidak berbunga-bunga.
 • Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.
 • Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada perkataan penting sahaja.
 • Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan.
 • Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan


Soalan Padanan
 • - Terdiri daripada 2 set maklumat yang perlu dipadankan oleh pelajar.
 • - Mungkin terdiri daripada perkataan , konsep, prinsip atau pernyataan.
 • - Ada perkaitan maklumat antara set 1 dan set 2
 • - Padanan yang mengandungi 2 set maklumat menjadikan padanan sebagai “banyak soalan dalam satu soalan.”


TEKNIK PEMARKAHAN:

 • Teknik pemarkahan menggunakan ujian kloz boleh digunakan sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah tidak sukar dilakukan dan boleh diuruskan oleh guru-guru bahasa Melayu.
 • Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan
 • Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan

Langkah 1: Pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya.

Langkah 2: Berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya, mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.
Ciri-ciri
 • Pilih petikan lebih kurang 250 pp
 • Guru guna nisbah 1:5 bermakna 50 item (tempat kosong)
 • Perkatan kelima dikeluarkan (dikosongkan)
 • Sek. Rendah (100-160pp),sek. Men (250-300pp)


Contoh soalan untuk pemarkahan membaca:

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan merupakan salah satu mata…………… penting kepada murid-murid di sekolah. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dapat…………badan mereka. Mereka akan sihat setelah melakukan………………Badan mereka pun akan menjadi cergas. Oleh itu, mereka boleh belajar dengan……………… .Pendidikan Jasmani juga turut merehatkan otak mereka. Ini kerana murid-murid banyak menghabiskan masa dengan………… di sekolah.

Cara memarkah menggunakan teknik kloz
Cara memarkah :
 • 3 markah untuk jawapan tepat (spt petikan asal)
 • 2 markah jika perkataan sendiri
 • 1 markah jika makna logik
 • 0 markah jika makna tak logik/tak jawab

Cara mentafsir markaz kloz:~
150 markah (50 item x 3 markah).
Jadikan ianya dalam bentuk % iaitu: 80/150 x 100 = 53.3%

Tuesday, May 17, 2011

Teka-teki Imam Ghazali.

Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya (Teka Teki ):

Imam Ghazali: Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?
Murid 1: Orang tua
Murid 2: Guru
Murid 3: Teman
Murid 4: Kaum kerabat
Imam Ghazali: Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI. Sebab itu janji Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati (Surah Ali-Imran: 185).

Imam Ghazali: Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini?
Murid 1: Negeri Cina
Murid 2: Bulan
Murid 3: Matahari
Murid 4: Bintang-bintang
Imam Ghazali: Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU. BagaImamapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama.

Imam Ghazali: Apa yang paling besar di dunia ini?
Murid 1: Gunung
Murid 2: Matahari
Murid 3: Bumi
Imam Ghazali: Semua jawapan itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A’raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka.

IMAM GHAZALI: Apa yang paling berat di dunia?
Murid 1: Baja
Murid 2: Besi
Murid 3: Gajah
Imam Ghazali: Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH (Surah Al-Azab : 72). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah.

Imam Ghazali: Apa yang paling ringan di dunia ini?
Murid 1: Kapas
Murid 2: Angin
Murid 3: Debu
Murid 4: Daun-daun
Imam Ghazali: Semua jawapan kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat.

Imam Ghazali: Apa yang paling tajam sekali di dunia ini?
Murid- Murid dengan serentak menjawab: Pedang
Imam Ghazali: Itu benar, tapi yang paling tajam sekali di dunia ini adalah LIDAH MANUSIA. Kerana melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.

Source : Klik sini.

Wednesday, May 11, 2011

Update EDU 3106!

Update PKP 3108!

Assalamulaikum and hi to everyone out there! (:

Even lambat gila upload dan lambat gila menyebarkan ilmu, tapi finally habis jugak upload semua notes berkenaan dengan PKP 3108 (Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2).
Ni pun baru habis kekangan kesibukan lah kononnya.
So, here we are! Kami berikan link kepada anda dan insyaAllah dapat membantu walaupun sedikit cuma. (((;

Kemahiran Menulis

Kemahiran Mengeja

Kemahiran Mengarang

Pentaksiran dan Penilaian Dalam Kemahiran Menulis

Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran

BBB Kemahiran

Rancangan P & P


Followers

Khas buat warga 'Segalanya Bermula Di sini'.

Ingin dimaklumkan bahawa mengepos entry menerusi blog ini, anda dikehendaki mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan :
1. Perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami.
2. Dilarang sama sekali menggunakan shortform!
3. Haruslah memberikan label yang bersesuaian berikutan untuk memudahkan pencarian maklumat.
4. Maklumat hendaklah berguna kepada banyak pihak dan boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.
5. Dilarang untuk mengutuk/menjatuhkan orang lain mahupun menyebarkan fitnah.