Zana The Trainer

Success Depends On What You Do With You.

Guru Dan Cabaran Semasa

Isu-isu Perguruan Semasa

Kami Cikgu Rurasional

Guru dan Cabaran Semasa.

nurulazura2012

EDU 3109 GURU DAN CABARAN PENDIDIKAN.

Cikgu Pemulihan

Cikgu Pemulihan.

Kami Anak Kampung

Kami Anak Kampung.

Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa.

Guru Semasa Dan Global

Guru Semasa Dan Global.

Guru dan Cabaran Semasa

Guru dan Cabaran Semasa.

Search This Blog

Popular Posts

Tuesday, June 28, 2011

Nota Penilaian Berasaskan Projek

Assalamuaikum.

PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK

Pengenalan:

Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar (Wiggins, 1989).

Ciri-ciri Penilaian Projek

o Projek / tugasan mempunyai pelbagai reka bentuk (lisan, visual, kinestetik)

o Menggunakan jangka panjang

o Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.

o Pelajar dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif. Tiada didapati satu jawapan yang benar.

o Pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif seperti membuat atau menyediakan projek dan kumpulan koperatif.

o Pelajar boleh menjalankan tugasan secara individu atau berpasukan

o Sintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran.

o Peluang menilai pelajar dalam kreativiti, kemahiran merancang, integrasi pengetahuan dan kebolehan membuat tugasan bersama orang lain.

o Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji / membentukkan sesuatu

o Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu.

o Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

o Aktiviti yang bermakna

Jenis-jenis penilaian projek:

i. Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis (main peranan)

ii. Extended tasks assignment-menulis puisi, melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji, membina model.

iii. Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi

iv. Tugasan prestasi-drama, lakonan, persembahan, poster atau model.

BROSUR :

v Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.

v Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” ,risalah dan web

POWER POINT:

v Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap.

v Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara
professional.

v Melalui perisian asas ini, persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan
ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’, ‘drawing’, ‘colour’, ‘dan ciri-ciri pengawalan masa.

v Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional.

v Matlamat dan Objektif

· Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat
mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan I

· Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT

· Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru

v Ciri-Ciri

· Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa

v Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut:

· Hasil ciptaan sendiri

· Berkonsepkan pembelajaran kendiri

· Berasaskan Windows

· Interaktif

v Aspek penilaian adalah seperti berikut:

1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti
2. Keberkesanan kesinambungan persembahan
3. Ketepatan isi kandungan
4. Kelengkapan laporan
5. Cara penyampaian maklumat
6. Keistimewaan persembahan
7. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd
8. Masa terhad untuk persembahan.

v Melalui pembentangan isi

· Topik yang disampaikan

· Idea.

· Persembahan paparan yang menarik ,pembinaan laras bahasa yang sesuai dengan audiens

· Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan

v Cara penyampaian kepada audiens

· Berkeyakinan

· Tidak membaca paparan sepenuhnya

· Memahami topik yang dibincangkan

· Dapat memahami kemahuan audiens

· Sesuai dengan golongan sasar

· Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif

· Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat)

RISALAH

 • Persembahan yang menarik
 • Pemilihan isi yang menarik
 • Topik yang menarik
 • Penggunaan laras bahasa yang sesuai
 • Ringkas dan padat
 • Mempunyai ransangan yang lain (gambar, maklumat tambahan)
 • Menarik perhatian
 • Rekaan yang sesuai
 • Mengetahui golongan sasar yang difokus.

HALAMAN SESAWANG : WEB

 • Persembahan rekaan
 • Penggunaan teknologi maklumat yang efektif
 • Pemilihan latar, warna, jenis tulisan dan saiz, dan juga rekaan halaman
 • Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif
 • Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki
 • Penggunaan laras bahasa yang sesuai
 • Mempunyai maklumat tambahan
 • Mempunyai jaringan yang luas

Kesimpulannya, melalui penilaian projek ini, kita dapat mengukur proses meta-kognitif dan sikap pelajar. Selain itu, kita juga dapat memperoleh skor yang diberi berdasarkan kriteria spesifik serta dapat membantu pelajar mengesan bidang-bidang kelebihannya dan menggunakan kelebihan ini sebaik mungkin.

Sumber:

Monday, June 27, 2011

Nota Penilaian Pengalaman Pembelajaran

Assalamualaikum.


TOPIK 15 - Nota Penilaian Pengalaman Pembelajaran

PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN

Definisi Penilaian Pengalaman Pembelajaran

· Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.

· Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik.

· Maksudnya adalah bahawa penilaian dalam hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan.

· Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.

· Penilaian pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu yang telah dikerjakan telah berhasil/belum melalui suatu alat pengukuran yang dapat berupa tes ataupun non tes.

· Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.

Perlaksanaan Pengalaman Pembelajaran

Tema : Pengalaman

· Kompetensi Dasar

§ PKN

§ Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah

· Indikator

§ PKN

Ø Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah

Ø Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain- lain)

Ø Memberi contoh hidup rukun di rumah

Ø Membeni contoh hidup rukun di sekolah

Ø Menjelaskan akibat hidup tidak rukun

Ø Menyebutkan manfaat hidup

Ø

· Langkah-langkah Pembelajaran

§ Kegiatan Awal

Ø Doa bersama

Ø Absensi siswa

Ø Apresiasi: Menyanyikan lagu “Nama-Nama Hari

§ Kegiatan Inti

Ø Menceritakan hidup rukun di rumah

Ø Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah

Ø Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain)

Ø Memberi contoh hidup rukun di rumba

Ø Memberi contoh hidup rukun di sekolah

Ø Menjelaskan akibat hidup tidak rukun

Ø Menyebutkan manfaat hidup rukun

Ø Menyapa teman sebaya dengan benar

Ø Menggunakan kata tanya untuk menyapa orang lain

Ø Membuat kalimat sapaan secara lisan

Ø Menulis kata tanya (apa, siapa, di mana)

Ø Membuat kalimat Tanya dengan benar

Ø Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjurniahari bilangan 2 1-50

Ø Menye!esaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan 21-50

Ø Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan 21-50

Ø Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan bilangan 2 1-50

Ø Bersama-sama menyanyikan lagu “Nama-nama Hari”

Ø Membeni contoh kegiatan yang lama atau sebentar

Ø Membedakan, waktu lama atau sebentar

Ø Melakukan kegiatan sehari-hari yang sebentar atau larna

Ø Menyebutkan urutan nama-nama hari dalam satu minggu

Ø Menyebutkan urutan nama-nama bulan dalam setahun

Ø Membedakan bentuk suatu benda

Ø Mengelompokkan benda yang sama bentuknya

Ø Menjelaskan perubahari bentuk benda melalui penlakuan yang berbeda

Ø Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah

Ø Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain)

Ø Menceritakan dan menulis penistiwa menyenangkan yang pernah dialami

Ø Menceritakan dan menulis peristiwa tidak menyenangkan yang pernah dialami
30. Menceritakan kembali hal-hal yang pemah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain

Ø Menyebutkan penistiwa yang pernah terjadi di lingkungan keluarga berdasarkan cerita orang tua atau orang lain (Langkah-Jangkah kegiatan disesuaikan dengan jadual pelajaran masing- masing sekoIah)

§ Kegiatan Akhir

Ø Siswa melaksanakan tugas portofolio

Ø Pelajaran ditutup dengan lagu “Aku Anak Sehat”

Ø Method, sumber, media pembelajaran

· Method

ü Ceramah

ü Tanya Jawab

ü Demonstrasi

ü Tugas

ü Game

· SUMBER

ü Buku Tematik Kelas I (Terdiri dari PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS)

ü Pengembangan Guru

· MEDIA

ü Kartu bilangan

ü Kartu huruf

ü Kantu kata

ü Gambar-gambar yang relevan

· PENILAIAN

ü Lisan

ü Tertulis

ü Perbuatan

ü Portofolio

Ciri-ciri Penilaian Pengalaman Pembelajaran

· KAEDAH JIGSAW

Ø Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006).

Ø Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalam perlaksanaannya melalui
perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu:

- Pergantungan secara positif

- Tanggungjawab

- Interaksi secara terus (bertentang mata)

- Mempraktikan kemahiran interpersonal mengikut kesesuaian

- Penilaian kendiri secara berterusan

· KRITIKAN TERBUKA

Ø Kritikan terbuka membabitkan kemahiran pengucapan awam pelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ianya juga sebagai memenuhi keperluan PBH bagi melengkapkan kitaran (closing the loop). Pada penghujung kelas, pelajar akan dipilih secara rawak untuk berucap selama 5 minit kepada rakan-rakan sekelas.

Ø Pelajar akan diberi topik yang mudah untuk dibincangkan seperti apa yang telah diajar sebelum itu, atau mengenai tugasan yang telah diberi.
Semasa ucapan pelajar, seorang panel penilai akan memberi markah atas ucapan yang diberi.

Ø Pelajar akan diberi markah berdasarkan lima perkara: intonasi dan kejelasan suara, keyakinan diri di khalayak ramai, kelancaran bahasa, penampilan, dan maklum balas terhadap soalan yang diterima. Komen dari panel akan disampaikan kepada pelajar untuk membaiki kelemahan yang ada.

Ø Dengan adanya kaedah kritikan terbuka ini, pelajar mendapat peranan yang lebih aktif di dalam bilik kuliah. Selain itu, ianya juga dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi awam di kalangan para pelajar.

· PENILAIAN RAKAN KUMPULAN

Ø Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaian yang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan-rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Kaedah PRK dapat digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitan kemahiran dan pengetahuan pelajar-pelajar (Kaufman et al. 2000).

Ø Antara aspek-aspek yang dapat diukur adalah seperti tahap kepimpinan, kerja secara berpasukan dan komitmen pelajar dalam menyiapkan kerja kursus. Kaedah PRK ini amat berkesan dilakukan untuk menilai kerja kursus secara berkumpulan (Kaufman et al. 2000 dan Buckley). Ini kerana rakan-rakan adalah merupakan individu yang terdekat dan paling banyak meluangkan masa bersama pelajar ketika melakukan kerja kursus tersebut.

Ø Oleh itu, rakan-rakan sekumpulan merupakan pemerhati yang baik antara satu sama lain dan kedudukan mereka ini secara tidak langsung dapat menjadikan mereka sebagai penilai yang berkesan untuk menilai kemahiran dan pengetahuan tertentu rakan-rakan mereka.

Followers

Khas buat warga 'Segalanya Bermula Di sini'.

Ingin dimaklumkan bahawa mengepos entry menerusi blog ini, anda dikehendaki mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan :
1. Perlu menggunakan bahasa yang mudah difahami.
2. Dilarang sama sekali menggunakan shortform!
3. Haruslah memberikan label yang bersesuaian berikutan untuk memudahkan pencarian maklumat.
4. Maklumat hendaklah berguna kepada banyak pihak dan boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.
5. Dilarang untuk mengutuk/menjatuhkan orang lain mahupun menyebarkan fitnah.